Pedagogické aktivity

Odborná specializace: ekologie (sub)alpinské vegetace, alpinská hranice lesa; ekologická zranitelnost a únosnost horských ekosystémů; management rekreačních aktivit v chráněných územích.
Výuka v předmětech: „Ekologie horských ekosystémů“ (2000-dosud), "Terénní cvičení z ekologie horských ekosystémů" (2001-dosud), "Kurs zimní ekologie" (2004-dosud), "Management turismu v chráněných územích" (2008-dosud), „Biotopy ČR“ (2005-dosud) na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc.

Vedení a konzultační zázemí řady bakalářských a diplomových prací studentů PřF UP Olomouc.

Vedoucí následujících bakalářských prací:
* Ondřej Popelka: Změny subalpínské a alpínské vegetace po ukončení antropogenních zásahů na lokalitě Mumlavská louka (2012).
* Jan Červinka: Druhové změny vegetace alpínských vřesovišť pod vlivem globálních změn prostředí (2011).
* Barbora Chmelinová: Změny subalpínské a alpínské vegetace po ukončení antropogenních zásahů na lokalitě Petrovy kameny – Vysoká hole (2011).
* Adéla Zentnerová: Fenologické odezvy vybraných alpínských graminoidů na globální změny prostředí (2011).
* Pavlína Škrottová: Fenologické odezvy vybraných alpínských hemikryptofytů na globální změny prostředí (2009).
* David Zahradník: Klimatická charakteristika alpínského prostředí v nejvyšších partiích Vysokých Sudet (2009).
* Táňa Drahokoupilová: Indikace lesních bylin na světlo - na příkladu dubohabrového lesa Svidník (2007).
* Eliška Valentová: Floristický průzkum a návrh managementu na území evropsky významné lokality Žďár u Rudy nad Moravou (2007).
* Kateřina Jenešová: Změny vegetace v ekotonu alpinské hranice lesa pod vlivem korunového zápoje smrku obecného (Picea abies) (2007).
* Adéla Češková: Dynamiku obsahu živin v různých typech sněhu v průběhu zimy na modelovém území alpinské tundry Hrubého Jeseníku (2007).
* Jiří Henáč: Změny vegetace v ekotonu lesa pod vlivem turistických aktivit na příkladu CHKO Beskydy (2006).
* Martina Lešková: Posouzení vlivu výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na přirozenou vegetaci arkto-alpinské tundry HrubéhoJeseníku (2006).
* Marek Navrátil: Ekobiologie druhu šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum Hagerup) na území CHKO Jeseníky (2005).
* Lenka Králová: Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských kapradinových niv svazu Adenostyli-Athyrietum v Hrubém Jeseníku (2005).
* Markéta Medlenová: Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion villosae v Hrubém Jeseníku (2005).
* Lenka Skuhravá: Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských brusnicových porostů svazu Festuco-Vaccinietum a vyfoukávaných alpinských trávníků svazu Cetrario-Festucetum v Hrubém Jeseníku (2005).
* Petr Pavelčík: Vybrané fyzikální vlastnosti sněhu a jejich vliv na vegetaci v alpinském stupni (2005).

Vedoucí následujících diplomových prací:
* Pavlína Škrottová: Vliv zvýšené teploty, srážek a zásobení dusíkem na fenologii alpínských keříků brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) a vřesu obecného (Calluna vulgaris) (2012).
* David Zahradník: Klimato-fenologická srovnávací analýza tří stanovišť alpínského bezlesí Vysokých Sudet na příkladu druhů Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus (2011).
* Jaromír Čtrnáctý (PřF UK Praha): Návštěvnost NPR Čertoryje a její vliv na prostředí (2007 - ).
* Adéla Češková: Změny alpinské vegetace pod vlivem různé mechanické disturbance na lokalitě Vysoká hole - Petrovy kameny (2011).
* Kateřina Jenešová: Změny alpinské vegetace pod vlivem různé mechanické disturbance na lokalitě Mumlavská louka (2010).
* Martina Lešková: Posouzení vlivu výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na přirozenou vegetaci arkto-alpinské tundry HrubéhoJeseníku (2007 - ).
* Markéta Medlenová: Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion villosae v Hrubém Jeseníku (2007).
* Lenka Skuhravá: Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských brusnicových porostů svazu Festuco-Vaccinietum a vyfoukávaných alpinských trávníků svazu Cetrario-Festucetum v Hrubém Jeseníku (2007).
* Ludmila Prokopová: Vyhodnocení terénního informačního systému pro návštěvníky na vybraných lokalitách v CHKO Jeseníky (2006).
* Roman Klazar: Vyhodnocení terénního informačního systému pro návštěvníky na vybraných lokalitách v Krkonošském národním parku (2007).
Konzultant následujících bakalářských prací:
* Jana Dandová: Vybrané produkční parametry podzemní biomasy rostlin v alpinském stupni v závislosti na podmínkách prostředí (2005).
* Iva Gudernová (PřF MU Brno): Charakteristika mikrostanovišť vrcholových skal v subalpinském bezlesí (2007 - ).
* Blanka Brandová: Ekologie, biologie a rozšíření vrby šípovité (Salix hastata) ve Velké kotlině (2007 - ).
Konzultant následujících diplomových prací:
* Kateřina Pavelková: Časové změny vybraných produkčních parametrů nadzemních částí rostlin subalpinských brusnicových porostů a vysokostébelných trávníků v Hrubém Jeseníku (2006).
* Sylvie Bradáčová: Sledování změn vybraných parametrů alpinské vegetace v závislosti na různé míře mechanické disturbance na lokalitě NPR Praděd (2006).
* Jakub Šubrt: Sledování změn vybraných parametrů alpinské vegetace v závislosti na různé míře mechanické disturbance na lokalitě Mumlavská louka (KRNAP) (2006)
* Evžen Doležal: Dekompoziční aktivita v rostlinném opadu jako ukazatel stresu na různých stanovištích alpinského stupně (2006).
* Michaela Ženatá: Biologie a rozšíření jalovce nízkého (Juniperus communis subsp.alpina) v Hrubém Jeseníku (2005)
* Radek Navrátil: Příspěvek ke studiu lavin v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku (2005)