Reference

Mezi spokojené zákazníky patří soukromé podnikatelské subjekty, konzultační firmy, orgány státní správy a příspěvkové organizace státu i orgány místní samosprávy po celém území ČR.

PŘEHLED VYBRANÝCH ZADAVATELŮ:
Podnikatelské subjekty, konzultační firmy:
•  CzechInvest. Agentura pro podporu podnikání a investic
•  Moravské naftové doly a.s.
•  DIAMO s.p.
•  PVA a.s. Pražský veletržní areál
•  Forest Golf Resort Praha a.s.
•  Synot Real Estate a.s.
•  České Švýcarsko o.p.s.
•  Kovošrot Moravia a.s.
•  Logika Ralsko s.r.o.
•  DHV CR
•  Regionální centrum EIA Ostrava
•  Agroprojekt PSO Brno
•  Ekostavby Brno a.s.
• 
Orgány státní správy a příspěvkové organizace státu:
•  Ministerstvo životního prostředí
•  Pozemkový úřad Ministerstva zemědělství Znojmo
•  Agentura ochrany přírody a krajiny
•  Ministerstvo pro místní rozvoj

Orgány krajské samosprávy:
Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj

Orgány místní samosprávy:
Bruntál, Rýmařov, Vrbno p.Pradědem, Dolní Moravice, Horní Bečva, Hradec nad Moravicí, Kopřivnice, Rajhrad, Ludvíkov, Havraníky, Černá Voda, Křoví, Kurovice, Městská část Brno-Chrlice, Mohelno, Prusinovice


VÝBĚR ZPRACOVANÝCH AUTORIZOVANÝCH POSOUZENÍ ZÁMĚRŮ A KONCEPCÍ

Posouzení záměrů:
• Posouzení vlivu záměru „Výstavby automobilového závodu společnosti Hyundai Motor Company“ v prostoru připravované průmyslové zóny Nošovice, Mošnov, Holešov na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Reference: Ing. Jana Dolejšová, CzechInvest, Ing. Bohumil Sulek, DHV CR.

• Posouzení vlivu záměru „Pražský veletržní areál“ na území evropsky významné lokality Praha-Letňany. Reference: Ing. arch. Fibiger, CSc., PVA a.s., Petr Franta architekti & Asoc. spol. s r.o.

• Posouzení vlivu záměru „Letní bobová dráha-Vrbno pod Pradědem“ na území ptačí oblasti Jeseníky. Reference: Ing. Kudelová, starostka města Vrbno pod Pradědem, Ing. Rimmel, Regionální centrum EIA Ostrava

• Posouzení vlivu záměru sanace a rekultivace ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu na území evropsky významné lokality Soutok-Podluží a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko. Reference: pí Hrbáčková, Moravské naftové doly. 

• Biologické hodnocení záměru "Studie RD Heřmaničky, město Česká Lípa" . Reference: Ing. Alexa, Mimoň

• Posouzení vlivu záměru sanace a rekultivace starých ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu na Jižní Moravě na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Reference: RNDr. Staněk, DHV CR

• Biologické posouzení lokality navrženého záměru výstavby lyžařského areálu na západním svahu kóty 705 m n.m. v k.ú. Horní Václavov.  Reference: Ing. Sedláček, Infogold s.r.o. 

• Posouzení vlivu záměru výstavby lanové dráhy Pec pod Sněžkou-Růžohorky na území evropsky významné lokality Krkonoše a ptačí oblasti Krkonoše. Reference: Mgr. Houdek, zpracovatel dokumentace dle zák. 100/2001 Sb.

• Biologické posouzení lokalit navržených k výstavbě větrných elektráren v k.ú. Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Milotice nad Opavou, Jelení. Reference: Ing. Rimmel, Regionální centrum EIA

• Posouzení vlivu záměru "I/38 Havlíčkův Brod-jihovýchodní obchvat" na lokality soustavy Natura 2000. Reference: Dr. Dostál, NNC Investprojekt

• Posouzení vlivu záměru „Stavební úpravy podkroví č.p.56 ubytování pru turisty“ na území evropsky významné lokality Černá Voda-kulturní dům. Reference: p.Mičák, starosta obce Černá Voda

• Posouzení vlivu záměru „Oprava a odbahnění rybníka Čekal“ na území evropsky významné lokality Čekal. Reference: Ing. Homola, Euroinvest Velké Meziříčí 

• Posouzení vlivu záměru „Sjezdová trať Vápenná“ na ptačí oblast Jeseníky. Reference: Jaroslav Lukeš, Ski areál Kopřivná a.s. 

Posouzení koncepcí:
• Posouzení vlivů koncepce „Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje pro období 2005-2008“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Reference: Ing. Rimmel, Regionální centrum EIA Ostrava a Krajský úřad Moravskoslezského kraje

• Posouzení vlivů koncepce „Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 “ na evropsky významné lokality, resp. lokality významné pro Společenství a ptačí oblasti. Reference: RNDr. Uzel, Ministerstvo pro místní rozvoj

• Posouzení vlivů koncepce „Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém Švýcarsku“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Reference: Mgr. Mráz, České Švýcarsko o.p.s.

• Posouzení vlivů koncepce „Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Reference: Ing. Rimmel, Regionální centrum EIA Ostrava a Magistrát města Ostravy

• Posouzení vlivů koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Reference: Ing. Hamanová, Krajský úřad Jihomoravského kraje

• Posouzení vlivů koncepce „Územní plán města Bruntálu - koncept řešení“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Reference: Ing. Horák, Městský úřad Bruntál, odbor územního plánování

• Posouzení vlivů koncepce „Územní plán města Rýmařov - koncept řešení“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Reference: Ing. Holíčková, Městský úřad Rýmařov, odbor stavební

• Posouzení vlivů koncepce „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hnanice“ na území ptačí oblasti Podyjí. Reference: RNDr. Benešovská, Pozemkový úřad Znojmo

VÝBĚR ZPRACOVANÝCH ODBORNÝCH POSUDKŮ PRO ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
• Posouzení záměru „Revitalizace Mlýnského náhonu“ v k.ú. Rajhrad a jeho eventuálního vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Posudek k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního fondu Infrastruktura. Reference: Ing. Nehyba, Ekostavby Brno a.s. a město Rajhrad

• Posouzení záměru „Vybrané prvky ÚSES v k.ú. Rouchovany, Heřmanice u Rouchovan, Lipamy u Skryjí. Biokoridor K 58-73 V Rybníkách“ a jeho eventuálního vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Posudek k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního fondu Infrastruktura. Reference: Ing. Nehyba, Ekostavby Brno a.s. a obec Rouchovany.

• Posouzení záměru „Mohelno-retenční nádrž Kočičák“ v k.ú. Mohelno a jeho eventuálního vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Posudek k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního fondu Infrastruktura. Reference: Ing. Papoušek, Agroprojekt PSO Brno a obec Mohelno.

• Posouzení záměru „Protierozní opatření, retence dešťové vody v povodí CV-36, příkop O-2 a příkop u cesty CV 36 v k.ú. Prusinovice“ a jeho eventuálního vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Posudek k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Operačního fondu Infrastruktura. Reference: Obec Prusinovice. 

ZAPOJENÍ VE VÝZKUMNÝCH PROJEKTECH, ODBORNÝCH STUDIÍCH A KONZULTACÍCH (SEŘAZENO OD NEJNOVĚJŠÍCH):
* 2005-2006: „Příprava plánu péče o Krkonošský národní park, kapitola cestovní ruch“. (Zpracovatel: Správa KRNAP), funkce: konzultant. Reference: RNDr. Flousek, Správa KRNAP
* 2005-2006: „Státní program ochrany přírody a krajiny ČR“. (Zpracovatel: RNDR. Hošek a kol. pro Ministerstvo životního prostředí ČR), funkce: konzultant. Reference: RNDr. Hošek, Hořovice
*
2005- : „Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Králický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů". Projekt VaV SM/6/70/05 MŽP ČR. (Hlavní řešitel RNDr. Hošek), funkce: spoluřešitel. Reference: Ing. Povolný, MŽP ČR
* 2004-2005: „Podpora implementace soustavy Natura 2000 v ČR“ Projekt Phare, EUROPEAID/114391/D/SV/CZ. (Hlavní řešitel: DDH Consulting), funkce: deputy task leader. Bližší informace o projektu jsou k dispozici zde. Reference: RNDr. Roth, MŽP ČR, RNDr. Misiaček, DHV CR
* 2003-2005- : „Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy, Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava)“. Projekt VaV/610/15/03 MŽP ČR. (Hlavní řešitel: RNDr. Hošek), funkce: spoluřešitel. Reference: Ing. Petr Mokrejš, MŽP ČR
* 2004: „Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti“. (Zpracovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR), funkce: konzultant. Reference: RNDr. Roth, MŽP ČR
* 2003-2004: „Se skřítkem okolím Pradědu-prezentace národní přírodní rezervace Praděd návštěvníkům“. Projekt hrazený Nadací Partnerství a MŽP ČR. (Hlavní řešitel: Actaea, společnost pro ochranu přírody a krajiny), funkce: spoluřešitel. Bližší informace o projektu jsou k dispozici zde a zde. Ukázku zpracovaného panelu naleznete zde. Náhled několika stran vytvořeného tištěného průvodce získáte zde. Reference: Ing. Halfar, vedoucí Správy CHKO Jeseníky, p. Růžička, Nadace Partnerství
* 2004: „Rozvoj výuky ekosystémové ekologie na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc“. Projekt FRVŠ MŠMT (Hlavní řešitel: doc. Rulík), funkce: spoluřešitel. Ukázka výstupu z projektu je k dispozici zde. Reference: prof. Šarapatka, vedoucí katedry ekologie a ŽP PřF UP
* 2002-2003: „Plán péče NPR Praděd, kapitola cestovní ruch“. Projekt Správy chráněných krajinných oblastí ČR. (Hlavní řešitel: RNDr. Hošek), funkce: spoluřešitel. Prezentaci o projektu naleznete zde a zde. Reference: Ing. Halfar, vedoucí Správy CHKO Jeseníky
* 2002: „Management and environmental education in Australian protected areas. Comparing Czech and Australian conception of nature protection“. Projekt v rámci mezinárodní expedice Dandaraga 2002 v Austrálii, konané s podporou Katedry ekologie PřF UP v Olomouci, Asociace permakultury ČR a Slovenska, Asociace strážců chráněných území přírody ČR a SR, Střediska ekologické výchovy Sluňákov a dalších. (2002). Reference: Msz. Appel, Australian Rangers Federation, prof. Šarapatka, vedoucí katedry ekologie a ŽP PřF UP
* 2001-2003: Mapování významných přírodních biotopů submontánního-alpinského stupně v rámci programu Natura 2000 ve Východních Sudetech (Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, Nízký Jeseník, Krnovsko). Bližší informace o projektu jsou k dispozici zde. Reference: Mgr. Chlapek, koordinátor mapování pro CHKO Jeseníky, Mgr. Kočí, koordinátor mapování pro Moravskoslezský kraj
* 2001: „Stanovení alpinské hranice lesa v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku“. Projekt Lesů ČR s.p. (Hlavní řešitel: V.Lekeš, Taxonia Olomouc), funkce: spoluřešitel. Publikace týkající se uvedeného projektu naleznete zde a zde. Reference: Ing. Lekeš, Taxonia, RNDr. Stonawski, Lesy ČR s.p.
* 2000-2001: „Posouzení stavu ploch v prostoru Ovčárna-Petrovy kameny (CHKO Jeseníky) z hlediska jejich ovlivnění provozováním zimních sportů, lyžařských vleků a souvisejících činností“. Znalecký posudek. (Zpracovatel: RNDr. Jan Hošek), funkce: konzultant. Reference: RNDr. Hošek, Hořovice
* 2000: „Srovnávací studie vybraných biotopů v obvodu horní hranice lesa z hlediska vlivů abiotických a antropických podmínek v prostředí nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku“. Projekt IG UP č. 32503013 (Hlavní řešitel: M.Banaš), funkce: hlavní řešitel. Reference: prof. Šarapatka, vedoucí katedry ekologie a ŽP PřF UP
* 1999-2000: „Biodiverzita, trvale udržitelný rozvoj horských území“. Projekt UNDP - United Nation Development Programme (Hlavní řešitel: prof. J. Jeník), funkce: spoluřešitel. Bližší informace o projektu naleznete zde. Reference: prof. Jeník, katedra botaniky PřF UK Praha a český komitét MAB UNESCO
* 1997-2000: Monitoring zdravotního stavu lesních porostů na zkusných plochách, např. v NP Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty (Hlavní řešitel: IFER s r.o.), funkce: terénní sběr dat. Reference: Ing. Moravčík, IFER s r.o.

UKÁZKY ZPRACOVANÝCH PRODUKTŮ INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ:
 
• Panely pro návštěvníky na stezce: "Se skřítkem okolím Pradědu" v CHKO Jeseníky. (Zodpovědný řešitel: ACTAEA, grafika-Ivo Sumec), funkce: zpracovatel koncepce stezky, struktury panelů a části textů. Ukázku zpracovaného panelu naleznete zde. Reference: Ing. Halfar, Správa CHKO Jeseníky
• Tištěný průvodce stezkou: "Se skřítkem okolím Pradědu" v CHKO Jeseníky. (Zodpovědný řešitel: ACTAEA, grafika-Ivo Sumec), funkce: zpracovatel koncepce brožury a části textů. Náhled několika stran vytvořeného tištěného průvodce získáte zde. Reference: Ing. Halfar, Správa CHKO Jeseníky
• Tématické panely pro návštěvníky v CHKO Jeseníky (Zodpovědný řešitel: ACTAEA, grafika-Ivo Sumec), funkce: zpracovatel koncepce panelů, jejich struktury a textů. Ukázku zpracovaných panelů naleznete zde a zde. Reference: Ing. Halfar, Správa CHKO Jeseníky, RNDr. Roth, MŽP ČR