Nabídka služeb

Autorizované posouzení projektových záměrů, územních plánů, koncepcí a jejich vlivů na přírodní prostředí, konkrétně:
 - zpracování autorizovaného posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 (držitel autorizace pro posuzování dle §45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydané MŽP ČR. Kopii osvědčení naleznete zde)
- zpracování autorizovaného biologického hodnocení záměru (držitel autorizace pro biologické hodnocení dle §67 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydané MŽP ČR. Kopii osvědčení naleznete zde)

• Zpracování soudně-znaleckých posudků v oboru ochrana přírody (soudní znalec jmenovaný Krajský soudem v Ostravě)

Konzultační a poradenská činnost v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, zejména:
- zpracování či úprava vašich projektových záměrů dle platné legislativy na ochranu přírody a životního prostředí (odstranění případných střetů)
- odborná asistence při jednání s orgány státní správy ochrany přírody a životního prostředí
- zpracování konkrétních návrhů biologických opatření souvisejících s realizací vašeho záměru, zajištění jejich realizace a biologického dozoru
- pomoc při přípravě žádostí o příspěvky z dotačních programů
- zpracování odborných studií a expertiz týkajících se ochrany přírody
- zpracování biologického monitoringu

Zpracování odborných posudků a studií pro žádosti o příspěvky z dotačních programů EU, MŽP, MZE, MMR, krajů

• Návrhy a realizace konkrétních projektů udržitelného turismu a interpretace místního dědictví ve vašem okolí (terénní panely, tištěné informační materiály, internetová prezentace)